Complyit

IVDR

Kravet att tillämpa IVDR för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik gäller från och med 26 maj 2022. Uppfyllandet av den här nya förordningen kommer att kräva ny kunskap och mer resurser för majoriteten av företag som tillverkar IVD-produkter, eftersom både nya och uppdaterade krav ska följas (se exempel nedan): 

 • Helt nya klassificeringsregler med 4 riskklasser av produkter gör att alla IVD-produkter klassas om
 • Definitionen har utvidgats så att fler produkter omfattas av förordningen än tidigare, tex mjukvara samt produkter för behandlingsvägledande diagnostik
 • Begränsad möjlighet till tillverkarens egenförsäkran om överensstämmelse, som endast kommer kunna göras för produkter i den lägsta riskklassen. Detta innebär en avsevärd ökad grad av inblandning av anmält organ(notified body), som kommer behöva granska många fler produkter och kvalitetssystem än tidigare
 • Utökat tillämpningsområde som även inkluderar importörer och distributörer, inklusive diagnostiska tjänster och internetförsäljning 
 • Krav på att utse kvalificerade personer med ansvar för regulatorisk efterlevnad (Person Responsible for Regulatory Compliance, PRRC)
 • Införande av nytt system för unik identifiering av varje enskild IVD-produkt (Unique Device Identification, UDI) och information som ska registreras i en europeisk databas (EUDAMED)
 • Ökade krav på teknisk dokumentation, utvärdering av prestanda och klinisk evidens
 • Skärpta krav på kontroll av frisläppta produkter (proaktiv övervakning inkluderas i kvalitetsledningsystemet) med detaljerade krav på stödjande dokumentation och styrd rapportering avseende frekvens och omfattning av marknadsuppföljning
 • Nytt krav på trendrapportering gällande tillbud

Complyit erbjuder tjänster inom samtliga områden för införandet av IVDR, så som:

 • Rådgivning
 • Projektledning
 • Klassificering
 • GAP-analys
 • Införande av utvalda eller samtliga identifierade åtgärder från utförd analys

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan se till att uppfylla kraven i tid!

#
IVDR
#
Medical device (ISO 13485)
#
GAP analysis
#
Audits and inspections
#
CE-marking
#
Project Management
#
Technical Documentation